Zarządzenie nr 105/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 25 sierpnia 2020w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 105/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 25 sierpnia 2020


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Działając na podstawie:
art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1182, ze zm.) oraz § 19 ust. 1 uchwały Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 roku, poz. 1476), zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:
  • Pani Ewa Belczyk - Milc - radna,
  • Pan Wiesław Skowron - radny,
  • Pan  Wiesław Komar - radny,
  • Pan Mirosław Pluta – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach,
  • Pani Iwona Kmita  - p.o.  Kierownika MGOPS w Lubniewicach,
  • Pani Izabela Dembińka - pracownik Urzędu Miejskiego w Lubniewicach
§ 2
Społeczna Komisja mieszkaniowa działa w trybie określonym w:
a. ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1182, ze zm.)
b. uchwale Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 roku, poz. 1476).
 
§ 3
Postanawia Się uchylić zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 21 czerwca 2019 r.
w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 września 2020, 08:54:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91