Zarządzenie nr 98/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 7 sierpnia 2020w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 94/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku

Zarządzenie nr 98/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 sierpnia 2020


w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 94/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku

Burmistrz Lubniewic, działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) zarządza, co następuje:
 
§ 1.
Tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym”.
 
§ 2.
§ 1 zarządzenia otrzymuje brzmienie:  „Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia”.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 sierpnia 2020, 13:26:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125