Zarządzenie nr 91/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 30 czerwca 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 91/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §9 ust. 2 Uchwały nr XVII/96/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.398.333,78 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 15.299.333,78 zł,
2) dochody majątkowe – 99.000,00 zł.

§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.851.451,70 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 14.849.606,70 zł,
2) wydatki majątkowe – 1.845,00 zł.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (63kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (59kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 lipca 2020, 12:36:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253