Zarządzenie nr 81/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 6 maja 2020w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustanowienia jej regulaminu

Zarządzenie nr 81/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 6 maja 2020


w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustanowienia jej regulaminu

§ 1
Działając zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), powołuję stałą komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w składzie:
 
1. Bartosz Jankowski – przewodniczący komisji
2. Waldemar Gatzka – sekretarz komisji
3. Joanna Kozakiewicz – członek komisji
 
W razie nieobecności w pracy któregokolwiek z członków stałej komisji przetargowej (przewodniczącego, sekretarza czy członka) osobę tą zastępuje Izabela Dembińska lub Martyna Leszczyłowska).
 
§ 2
1. Komisja powołana jest na czas nieoznaczony do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych przez kierownika jednostki.
2. Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone zostały w Regulaminie Komisji Przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Traci moc zarządzenie nr 193/2017 Burmistrza Lubniewic z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustanowienia jej regulaminu.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu inwestycji i nieruchomości.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia (45kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 maja 2020, 07:55:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109