Zarządzenie nr 73/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 31 marca 2020w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2019

Zarządzenie nr 73/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 marca 2020


w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2019

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2017, poz.1523 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.
Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2019 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2019, w tym:
a) Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
b) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubniewicach, stanowiące załącznik
nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice za 2019 rok, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Informacje dodatkowe jednostek budżetowych  Gminy Lubniewice – sprawozdania merytoryczne, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (6749kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (792kB) pdf

Załącznik nr 3 do zarządzenia (5919kB) pdf

Załącznik nr 4 do zarządzenia (1304kB) pdf

Załącznik nr 5 do zarządzenia (2794kB) pdf

Załącznik nr 6 do zarządzenia (4255kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 kwietnia 2020, 09:14:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144