Zarządzenie nr 76/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 9 kwietnia 2020w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, ogrodów działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych

Zarządzenie nr 76/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 9 kwietnia 2020


w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, ogrodów działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych

Na podstawie art. 41 ust 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 4 ust. 3 i art. 14 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) w związku z niedoborem wody na terenie miejscowości Glisno zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadza się zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, ogrodów działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych na terenie miejscowości Glisno od dnia 09 kwietnia 2020 r. do odwołania.
                                                                        
§ 2              
Zakaz, o którym mowa w §1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

§ 3
Kto narusza zakaz, o którym mowa § 1, podlega karze grzywny na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, ze zm.). 

§ 4
Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej w Lubniewicach.

§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, na stronie internetowej Gminy Lubniewice oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 kwietnia 2020, 12:37:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110