Zarządzenie nr 69/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 4 marca 2020w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 69/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 4 marca 2020


w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Działając na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 218), Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam co następuje:

§ 1
Odwołuje się z pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach, na pisemny wniosek osoby, która jest członkiem w/w Zespołu:
Ewelinę Niwald – Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach

§ 2
Powołuje się do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach następującą osobę:
Annę Nadobnik -  członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 3
Powołuję  do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składzie następujące osoby:
1. Iwona Kmita – p.o. Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubniewicach
2. Natalia Motylińska  – Główna Księgowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
3. Justyna Milko – Pracownik socjalny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
4. Katarzyna Kosmalska – Pedagog Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubniewicach
5. Justyna Janus – Kusz – Specjalista pracy socjalnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach,
6. Sylwia Cieślak – Pracownik socjalny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach,
7. Iwona Brzozowska – Kurator specjalista reprezentujący Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie,
8. Agata Gierońska – Starszy specjalista pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,
9. Przemysław Matczak – Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie
10. Anna Nadobnik – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach
11.  Jolanta Sobecka – pielęgniarka środowiskowa praktyki lekarza rodzinnego „Sanvita”
w Lubniewicach,
12. Bożena Gorczyca – Zapart – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno,
13. Ewa Witkowska – Kurator Zawodowy reprezentujący Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie,

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Iwonie Kmicie – Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Kmita
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 marca 2020, 08:33:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193