Zarządzenie nr 70/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 17 marca 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 70/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 17 marca 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.  222 pkt. 4, 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §9 ust. 2 Uchwały nr XVII/96/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 7.976,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.976,00 zł.

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 7.976,00 zł oraz podziału rezerwy ogólnej, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.976,00 zł.

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.151.109,38 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 15.052.109,38 zł,
2) dochody majątkowe – 99.000,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.772.576,99 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 14.770.731,99 zł,
2) wydatki majątkowe – 1.845,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (80kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (84kB) pdf

Uzasadnienie do zarządzenia (43kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 marca 2020, 14:40:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151