Zarządzenie nr 67/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 28 lutego 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 67/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 lutego 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.  222 pkt. 4, 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 ust. 2, Uchwały nr XVII/96/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 14,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14,00 zł.
    
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 14,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14,00 zł.

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.112.333,38 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 15.013.333,38 zł,
2) dochody majątkowe – 99.000,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.733.800,99 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 14.731.955,99 zł,
2) wydatki majątkowe – 1.845,00 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (77kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (84kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 marca 2020, 10:33:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77