Zarządzenie nr 66/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 4 lutego 2020w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1026/8, stanowiącej własność Gminy Lubniewice.

Zarządzenie nr 66/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 4 lutego 2020


w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1026/8, stanowiącej własność Gminy Lubniewice.

Na podstawie;
- art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506),
- art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65),
- art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145),
-Uchwały nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową,
-Uchwały nr XV/92/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową,
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ustanowić służebność drogi koniecznej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość, oznaczoną numerem geodezyjnym jako działka 1026/8 o powierzchni 0,0474 ha  zapisaną w księdze wieczystej GW1U/ 00025246/4, położoną w obrębie 0024 – Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie, stanowiącą własność Gminy Lubniewice, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami działek: 1026/1, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr GW1U/00028383/7  i 1026/5, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr GW1U/00000800/5.
 
§ 2
Przedmiotem służebności gruntowej będzie prawo korzystania z działki o numerze 1026/8  w celu przechodu i przejazdu na całej jej długości i szerokości.

§ 3
1. Ustanowienie służebności następuje odpłatnie.
2. Ustanowienie służebności następuje na czas nieoznaczony.
 
§ 4
Koszty notarialne oraz sądowe związane z ustanowieniem służebności poniosą uprawnieni do korzystania ze służebności.
 
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 lutego 2020, 11:47:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107