Zarządzenie nr 63/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 16 stycznia 2020w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczania osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy.

Zarządzenie nr 63/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 stycznia 2020


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczania osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 5 i art. 33 ust. 5  oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze. zm.), art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze. zm.)  a także art. 10 ust. 2, art. 17 ust. 1, art. 31 ust. 2, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2019 r., poz.  1111 ze zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407, ze zm.), art. 18 b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 ze zm.), art. 7, art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.), art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.), uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), zarządzam co następuje:

1. Powierzam Pani Iwonie Kmicie, pracownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, pełnienie obowiązków Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach od dnia 7 stycznia 2020 roku na czas nieobecności Kierownika MGOPS w Lubniewicach.

2. Na czas pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, udzielam Pani Iwonie Kmita pełnomocnictwo do sprawowania zwykłego zarządu majątkiem MGOPS oraz składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania MGOPS w Lubniewicach.

3. Zobowiązuję równocześnie do wykonania wszelkich obowiązków Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz udzielonymi upoważnieniami.

4. Upoważniam Panią Iwonę Kmitę do:
a. prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
b. prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej;
c. prowadzeniu postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
d. prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
e. prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
f. prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
g. prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
h. prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
i. prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
j. prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
k. prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

5. Wyznaczam Panią Iwonę Kmitę do dokonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec pracowników MGOPS w Lubniewicach.

6. Powierzenie obowiązków Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach następuje za zgodą pracownika.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

8. Traci moc zarządzenie nr 60/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczania osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy.
 

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 lutego 2020, 08:45:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120