Zarządzenie nr 65/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 4 lutego 2020w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035

Zarządzenie nr 65/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 4 lutego 2020


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035

Na podstawie art. 226, 227, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr XVII/97/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2020-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (3031kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (31kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2020, 07:54:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117