Zarządzenie nr 61/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 10 stycznia 2020w sprawie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach

Zarządzenie nr 61/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 stycznia 2020


w sprawie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach w następującym składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Magdalena Nowacka
2. Sekretarz Komisji – Malwina Kuszkowska
3. Członek Komisji – Anna Nadobnik
4. Członek Komisji – Grzegorz Kostański
5. Członek Komisji - Hanna Stecyszyn
6. Członek Komisji – Przemysław Matczak
 
§ 2.
Osoby powołane w skład komisji, które nie posiadają szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obowiązane są do ukończenia szkolenia w tym zakresie w terminie 6 miesięcy od dnia powołania.
 
§ 3.
Zakres działania komisji określają odpowiednie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
§4.
Traci moc Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (14 stycznia 2020, 09:02:39)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 stycznia 2020, 11:06:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 233