Zarządzenie nr 54/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 12 grudnia 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 54/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 12 grudnia 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 ust.2, Uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 181.645,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 181.645,00 zł.

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 181.645,00 zł, jak w załączniku
nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 181.677,15 zł,
     - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 32,15 zł.

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 17.890.840,80 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 16.141.162,31 zł,
2) dochody majątkowe – 1.749.678,49 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.701.153,44 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 14.863.416,70 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.837.736,74 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (125kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (101kB) pdf

Uzasadnienie do zarządzenia (60kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2019, 09:33:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 603