Zarządzenie nr 52/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 26 listopada 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 52/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 ust.2, Uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 106.375,75 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 106.375,75 zł.

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 106,375,75 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112.317,75 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.942,00 zł.

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 17.138.113,71 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.965.482,22 zł,
2) dochody majątkowe – 2.172.631,49 zł.
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.062.703,91 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 14.452.135,02 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.610.568,89 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 26 listopada 2019 r. (323kB) pdf

Załącznik nr 1 do zarządzenia (1054kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (2839kB) pdf

Uzasadnienie do zarządzenia (975kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 listopada 2019, 13:42:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 642