Zarządzenie nr 51/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 31 października 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 51/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 października 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 ust.2, Uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 219.835,50 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 219.835,50 zł.

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 219.835,50 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 219.835,50 zł.

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 17.047.327,96 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.862.096,47 zł,
2) dochody majątkowe – 2.185.231,49 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.946.328,16 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 14.361.966,24 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.584.361,92 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (135kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 listopada 2019, 13:38:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 697