Zarządzenie nr 44/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 11 września 2019w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 44/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 11 września 2019


w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r., poz. 684 ze zmianami) zarządzam, co  następuje:     

§1
Wyznaczam na terenie Gminy Lubniewice następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Miejscowość Lubniewice:
- słupy ogłoszeniowe: Osiedle Suszyce, Osiedle Słowiańskie,
- słupy ogłoszeniowe: ulice: Gorzowska, Spacerowa, Plac Wolności,
1) Miejscowość Glisno:
- tablice ogłoszeń,
2) Miejscowość Jarnatów:
- tablica ogłoszeń,
3) Miejscowość Rogi:
- tablica ogłoszeń.

§ 2.
Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 3.
Umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych w innych miejscach niż wyżej wymienione wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

§ 4.
Plakaty komitetów wyborczych należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 5.
Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 września 2019, 09:14:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524