Zarządzenie nr 42/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 26 sierpnia 2019w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Zarządzenie nr 42/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 26 sierpnia 2019


w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i Uchwały nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a, ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), zarządzam
 
§ 1.
1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w Projektu.
 
§ 2.
Określa się termin zakończenia konsultacji na dzień: 20 września 2019 r.
 
§ 3.
Forma konsultacji:
Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w Projektu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice oraz przesłanie zainteresowanym organizacjom.
 
§ 4.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach.
 
§ 5.
Opinie pisemne należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.
 
§ 6.
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 7.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
 
§ 8.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Projekt do konsultacji (3318kB) pdf

Formularz zgłaszania opinii - pdf (19kB) pdf

Formularz zgłaszania opinii - word (23kB) word

----------------------------

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji (463kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 sierpnia 2019, 10:27:47)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (23 września 2019, 14:04:30)
Zmieniono: Protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 764