Zarządzenie nr 39/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 19 lipca 2019w sprawie powołania Zespołu Opiniującego w celu weryfikacji zgłoszonych zadań w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Zarządzenie nr 39/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 lipca 2019


w sprawie powołania Zespołu Opiniującego w celu weryfikacji zgłoszonych zadań w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Na podstawie art. 5a ust. 2, 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 944 ze zm.) oraz Uchwały nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 roku, zarządza się, co następuję:
 
§1
W celu weryfikacji zgłoszonych zadań w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego powołuje się Zespół Opiniujący, w  składzie:
1. Czterech radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach:
· Maria Tymusz
- Przemysław Matczak- Przemysław Stankiewicz - Tomasz Niewiadomski 
2. Dwóch przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, działających na terenie Lubniewic”
- Danuta Blatkiewicz
- Krystyna Kisielewicz
3. Trzech pracowników Urzędu Miejskiego
- Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
- Aleksandra Górecka
- Waldemar Gatzka
 
§2
Zespół ze swojego grona wybiera przewodniczącego Zespołu Opiniującego.

§3
Zadaniem Zespołu Opiniującego jest weryfikacja złożonych wniosków do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, przygotowanie opinii oraz listy projektów, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców. 

§4
Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach.

§5 
Traci moc Zarządzenie nr 248/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 2 października 2018.§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 lipca 2019, 14:07:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 578