Zarządzenie nr 33/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 18 czerwca 2019w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Zarządzenie nr 33/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 18 czerwca 2019


w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.
Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubniewice, wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (51kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 czerwca 2019, 13:54:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97