Zarządzenie nr 30/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 20 maja 2019w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na rok 2020

Zarządzenie nr 30/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 20 maja 2019


w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na rok 2020

Na podstawie art. 5a ust. 2, 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 944 ze zm.), Uchwały nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2020 zarządza się, co następuje:
 
zawiadamiam o rozpoczęciu procedury realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020:  
 
§ 1.
Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego może dokonać: każdy mieszkaniec gminy Lubniewice, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450);

§ 2.
Formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019;

§ 3.
Do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców gminy Lubniewice;

§ 4.
Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie dwa projekty;

§ 5.
Procedura przyjmowania wniosków odbywa się w dniach od 5 czerwca 2019 roku do 5 lipca 2019 roku (do godz. 14.00. Liczy się data wpływu do Urzędu).

§ 6.
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.lubniewice.pl w zakładce Budżet Obywatelski, w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Majątek i Finanse/Budżet Obywatelski oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 7.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach lub przesłać zeskanowany oryginał dokumentu pocztą elektroniczną na adres: promocja@lubniewice.pl.

§ 8.
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (327kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 maja 2019, 12:13:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125