Zarządzenie nr 4/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 28 grudnia 2018w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 4/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 ust.2, pkt 1,2,3 Uchwały nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o  2.940,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.940,00 zł

§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 2.940,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.860,00 zł
     - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.800,00 zł

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 17.112.215,42 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.433.027,81 zł,
2) dochody majątkowe – 2.679.187,61 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.514.120,75 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 14.038.757,31 zł,
2) wydatki majątkowe – 8.475.363,44 zł

§ 4.
Uchyla się w całości Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (124kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (231kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 stycznia 2019, 14:09:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 554