Zarządzenie nr 2/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 7 grudnia 2018w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 2/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 grudnia 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 ust.2, pkt 1,3 Uchwały nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o  2.940,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.940,00 zł

§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 2.940,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.140,00 zł
     - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.200,00 zł

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 18.786.109,73 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.463.497,27 zł,
2) dochody majątkowe – 4.322.612,46 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 24.188.015,06 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 14.014.744,30 zł,
2) wydatki majątkowe – 10.173.270,76 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (198kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (124kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 stycznia 2019, 14:01:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563