Zarządzenie nr 1/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 27 listopada 2018w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 1/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 27 listopada 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 ust.2, pkt 1,3 Uchwały nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o  31.970,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.970,00 zł

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 31.970,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.541,49 zł
     - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.428,51 zł

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 18.604.294,05 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.281.681,59 zł,
2) dochody majątkowe – 4.322.612,46 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 24.006.199,38 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.768.128,62 zł,
2) wydatki majątkowe – 10.238.070,76 zł

§ 4.
Uchyla się w całości Zarządzenie nr 262/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (141kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (197kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 stycznia 2019, 13:58:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 792