Zarządzenie nr 261/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 20 listopada 2018w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 452 i na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 467 - obręb 0024, stanowiącej własność Gminy Lubniewice

Zarządzenie nr 261/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 20 listopada 2018


w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 452 i na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 467 - obręb 0024, stanowiącej własność Gminy Lubniewice

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121), art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025), Uchwały nr XLVI/338/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ustanowić służebność drogi koniecznej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu na części nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 452 o powierzchni 0,3693 ha i na części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 467 o powierzchni 0,0184 ha, zapisanych w księdze wieczystej GW1U/ 00002963/9, położonych w obrębie 0024 – Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie, stanowiących własność Gminy Lubniewice, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami działek 448/1 i 448/2 zapisanych w księdze wieczystej GW1U/00014467/9.
 
§ 2
Przedmiotem służebności gruntowej będzie prawo korzystania z działek o numerach 452 i 467 w celu przechodu i przejazdu, pasem gruntu o szerokości 6m i łącznej długości 62 m, wg przebiegu zaznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Ustanowienie służebności następuje nieodpłatnie i na czas nieoznaczony.
 
§ 4
Koszty notarialne oraz sądowe związane z ustanowieniem służebności poniosą uprawnieni do korzystania ze służebności.
 
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (649kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 listopada 2018, 14:33:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1181