Zarządzenie nr 256/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 19 listopada 2018w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 256/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 listopada 2018


w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 ze zm.), na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o chronię praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmienia kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1234, ze  zm.) oraz § 2. ust. 1. Pkt. 15 i §12 Uchwały Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2016 r., Poz. 1476)  - w wyniku dokonania czynności kwalifikowania osób do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Lubniewicach (Zarządzenia nr  124/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Przyznaję Panu ------- ----------- lokal mieszkalny położony w Lubniewicach Osiedle Świerczów 3/5, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 44,34 m2, na czas nieoznaczony od dnia 01 grudnia 2018 roku.
2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na postawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) pominięto dane osobowe.
 

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 listopada 2018, 14:17:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 641