Zarządzenie nr 260/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 19 listopada 2018w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice

Zarządzenie nr 260/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 listopada 2018


w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice

§ 1.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz §4 pkt. 3 Zarządzenia Burmistrza Lubniewic Nr 259/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice, powołuję się stałą komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów dotyczących zbycia ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice w składzie:
1. Lidia Jagiełło – Przewodnicząca komisji
2. Waldemar Gatzka – sekretarz komisji
3. Joanna Kozakiewicz – członek komisji
W razie nieobecności w pracy któregokolwiek z członków stałej komisji przetargowej (przewodniczącej, sekretarza czy członka) osobę tą zastępuję Izabela Dembińska lub Anna Kisielewicz.
 
§ 2.
Komisja powołana jest na czas nieoznaczony do przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice.
 
§ 3.
Traci moc zarządzenie Nr 195/2017 Burmistrza Lubniewic z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 listopada 2018, 15:16:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513