Zarządzenie nr 253/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 30 października 2018w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 253/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 października 2018


w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Działając na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1390), Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/230/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 czerwca 2013 r., zarządzam co następuje:

§ 1
Odwołuje się z pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem, następujące osoby:
1. Marta Mendyk – Szkwarek – Kurator Zawodowy, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie.
 
§ 2
Powołuję do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, następujące osoby:
1. Ewa Witkowska – Kurator Zawodowy, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Ewelinie Niwald – Kierownikowi MGOPS w Lubniewicach.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 listopada 2018, 11:54:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 654