Zarządzenie nr 252/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 30 października 2018w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Zarządzenie nr 252/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 października 2018


w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994), i art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1028 r., poz. 121 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach numer XLVI/333/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu mienia komunalnego na grunty stanowiące własność osób fizycznych zarządzam, co następuje:

§1.
Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości, będącej własnością Gminy Lubniewice, opisanej w  §2 na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych, opisaną w §3.

§2.
Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Lubniewice jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 770/3 o pow. 0,0384 ha, obręb Lubniewice, dla której w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie prowadzona jest księga wieczysta KW GW1U/00011481/2.
Wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 770/3 o pow. 0,0384 ha – ustalona została przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 21 581,00 zł netto. Dla terenu, na którym położona jest działka nr 770/3 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice, działka ta znajduje się na obszarze o funkcjach pod budownictwo mieszkaniowe.

§3.
Przedmiotem zamiany ze strony osób fizycznych jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 596/8 o pow. 0,0517 ha ha, obręb Lubniewice, dla której w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie prowadzona jest księga wieczysta KW GW1U/00014888/6.
Wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 596/8 o pow. 0,0517 ha – ustalona została przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 22 992,00 zł netto. Dla terenu, na którym położona jest działka nr 596/8 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W wyniku podziału działki 596 decyzją Burmistrza Lubniewic działka nr 596/8 została przeznaczona na powiększenie działki drogowej wewnętrznej o nr ewid. 595. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice, działka ta znajduje się na obszarze o funkcjach pod budownictwo mieszkaniowe.
 
§4.
Zamiana nieruchomości zostanie dokonana w następujący sposób:
Gmina Lubniewice odda na własność osobom fizycznym nieruchomość gruntową niezabudowaną, opisana w  §2;Gmina Lubniewice, przyjmie do gminnego zasobu opisaną w  §3 nieruchomość gruntowa niezabudowaną, będącą w dotychczasowej własności osób fizycznych.Gmina Lubniewice dopłaci różnicę wartości zamienianych nieruchomości w kwocie 1 411,00 zł na rzecz współwłaścicieli działki nr 596/8.
 
§5.
Zamiana w sposób określony w §4  pkt 1 i 2 – zostanie dokonana w drodze umowy notarialnej miedzy stronami. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych zostaną poniesione przez
Gminę Lubniewice.
 
§6.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości.
 
§7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 października 2018, 14:22:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 653