Zarządzenie nr 146/2016Burmistrza Lubniewicz dnia 16 grudnia 2016w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 146/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 grudnia 2016


w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1390), Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam, co następuje:

§ 1
Odwołuje się z pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem, następujące osoby:
1. Przemysław Matczak – Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Lubniewicach

§ 2
Powołuję do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, następujące osoby:
1. Tomasz Szura – Dzielnicowy Rewiru IV Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Ewelinie Niwald – Kierownikowi MGOPS w Lubniewicach

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 lutego 2018, 12:40:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 674