Zarządzenie nr 195/2017Burmistrza Lubniewicz dnia 30 października 2017w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice

Zarządzenie nr 195/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 października 2017


w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice

§ 1.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz §4 pkt. 3 Zarządzenia Burmistrza Lubniewic Nr 186/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice, powołuję się stałą komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów dotyczących zbycia ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice w składzie:
1. Lidia Jagiełło – Przewodnicząca komisji
2. Waldemar Gatzka – sekretarz komisji
3. Joanna Kozakiewicz – członek komisji
W razie nieobecności w pracy któregokolwiek z członków stałej komisji przetargowej (przewodniczącej, sekretarza czy członka) osobę tą zastępuję Marta Gwizdek lub Izabela Dembińska.
 
§ 2.
Komisja powołana jest na czas nieoznaczony do przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice.
 
§ 3.
Traci moc zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Lubniewic z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 października 2017, 16:02:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 695