Zarządzenie nr 194/2017Burmistrza Lubniewicz dnia 30 października 2017w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości

Zarządzenie nr 194/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 października 2017


w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1875), §8 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1490)
 
§1
Powołuję stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie oraz oddawanie w dzierżawę, użytkowanie wieczyste oraz najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lubniewice, a także do przeprowadzania rokowań, w następującym składzie:
1. Izabela Dembińska – Przewodnicząca Komisji
2. Lidia Jagiełło – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Waldemar Gatzka – Członek Komisji
4. Marta Gwizdek – Członek Komisji
5. Joanna Kozakiewicz – Członek Komisji
6. Marta Wierzbińska – Członek Komisji
 
§2
1.    Do zadań Komisji należy:
- przeprowadzanie przetargów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- prowadzenie rokowań na zbycie lub oddanie w dzierżawę oraz najem nieruchomości,
- sporządzanie niezbędnej dokumentacji z przetargów lub rokowań,
- zapoznanie Burmistrza Gminy Lubniewice z wynikami przetargu lub rokowań.
2.    Pracami Komisji kieruje przewodnicząca.
 
§3
Komisja może pracować w niepełnym składzie, jednak nie mniejszym niż 3 osoby, przy czym obowiązkowo w pracach Komisji uczestniczy przewodnicząca lub jej zastępca.
 
§4
Czynności Przewodniczącej Komisji może wykonywać jej Zastępca.
 
§5
Traci moc zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Lubniewic z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości.
 
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 października 2017, 16:00:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491