Zarządzenie nr 193/2017Burmistrza Lubniewicz dnia 30 października 2017w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustanowienia jej regulaminu

Zarządzenie nr 193/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 października 2017


w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustanowienia jej regulaminu

§ 1
Działając zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), powołuję stałą komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w składzie:
 
1. Lidia Jagiełło – przewodnicząca komisji
2. Waldemar Gatzka – sekretarz komisji
3. Joanna Kozakiewicz – członek komisji
 
W razie nieobecności w pracy któregokolwiek z członków stałej komisji przetargowej (przewodniczącego, sekretarza czy członka) osobę tą zastępuje Marta Gwizdek lub Izabela Dembińska).
 
§ 2
1. Komisja powołana jest na czas nieoznaczony do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych przez kierownika jednostki.
2. Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone zostały w Regulaminie Komisji Przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Traci moc zarządzenie nr 46/2015 Burmistrza Lubniewic z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustanowienia jej regulaminu.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu inwestycji i nieruchomości.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (45kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 października 2017, 15:50:08)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 października 2017, 15:57:34)
Zmieniono: Dołączono regulamin

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 503