Zarządzenie nr 188/2017Burmistrza Lubniewicz dnia 9 października 2017w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 188/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 9 października 2017


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 5.721,82 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
      - zwiększa się  dochody bieżące o kwotę 5.721,82 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 5.721,82 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
        - zwiększa się wydatki bieżące  o kwotę 5.721,82 zł,
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 14.873.625,40 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.138.941,40zł,
2) dochody majątkowe -734.684,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.678.125,40zł, w tym:
1)  wydatki bieżące – 12.625.835,06 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.052.290,34 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) plik

Załącznik nr 2 do zarządzenia (9kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 października 2017, 14:14:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 673