Zarządzenie nr 187/2017Burmistrza Lubniewicz dnia 29 września 2017w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 187/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 września 2017


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.400,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
      - zwiększa się  dochody bieżące o kwotę 1.400,00 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.400,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
       - zmniejsza się wydatki bieżące  o kwotę 4.600,00 zł,
       - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 14.867.903,58 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.133.219,58zł,
2) dochody majątkowe -734.684,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.672.403,58zł, w tym:
1)  wydatki bieżące – 12.620.113,24 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.052.290,34 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      


Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) plik

       

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 października 2017, 11:06:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487