Zarządzenie nr 185/2017Burmistrza Lubniewicz dnia 12 września 2017w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 185/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 12 września 2017


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 12.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
      - zmniejsza się  dochody bieżące o kwotę 12.000,00 zł,
 
§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 12.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
        - zmniejsza się wydatki bieżące  o kwotę 17.400,00 zł,
        - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.400,00 zł,
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 14.092.191,98 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13.357.507,98zł,
2) dochody majątkowe -734.684,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.896.691,98 zł, w tym:
1)  wydatki bieżące – 12.481.139,24 zł,
2) wydatki majątkowe - 3.415.552,74 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego   zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) plik

Załącznik nr 2 do zarządzenia (11kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 września 2017, 13:03:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 810