Zarządzenie nr 145/2016Burmistrza Lubniewicz dnia 16 grudnia 2016w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubniewice.

Zarządzenie nr 145/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 grudnia 2016


w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 30 ust. 1  i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) i art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się procedurę kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubniewice stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Określa się wzór upoważnienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Określa się wzór protokołu kontroli stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Załącznik nr 1 do zarządzenia (75kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (34kB) pdf

Załącznik nr 3 do zarządzenia (32kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Gwizdek
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 grudnia 2016, 14:48:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 702