Zarządzenie nr 144/2016Burmistrza Lubniewicz dnia 30 listopada 2016w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 144/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3,  art. 222 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), oraz § 11 ust. 2 pkt 1,2, 3 Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 5.550,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
      - zwiększa się  dochody bieżące o kwotę 5.550,00 zł,

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 5.550,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
        - zmniejsza się wydatki bieżące  o kwotę 21.450,00 zł, w tym zwiększa się wydatki na
          programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
         ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 4.700,00 zł,
        - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.000,00 zł

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.357.755,07 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 12.880.191,06zł,
2) dochody majątkowe 477.564,01 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.950.255,07 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 12.298.482,56 zł,
2) wydatki majątkowe-2.651.772,51 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego   zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.             


Załącznik nr 1 do zarządzenia (7kB) plik

Załącznik nr 2 do zarządzenia (23kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 grudnia 2016, 11:28:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 723