Zarządzenie nr 142/2016Burmistrza Lubniewicz dnia 16 listopada 2016w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 142/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 listopada 2016


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), oraz § 11 ust. 2 pkt 1,3 Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 87.484,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
      - zmniejsza się  dochody bieżące o kwotę 87.484,00 zł,

§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków 87.484,00zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
        - zmniejsza się wydatki bieżące  o kwotę 92.054,00 zł,
        - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.570,00 zł

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.352.205,07 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 12.874.641,06zł,
2) dochody majątkowe 477.564,01 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości  14.944.705,07 zł, w tym:
1)  wydatki bieżące – 12.319.932,56 zł,
2) wydatki majątkowe-2.624.772,51 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego   zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       


Załącznik nr 1 do zarządzenia (8kB) plik

Załącznik nr 2 do zarządzenia (21kB) plik   

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 listopada 2016, 15:21:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535