Zarządzenie nr 143/2016Burmistrza Lubniewicz dnia 21 listopada 2016w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 143/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 21 listopada 2016


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach o numerze XX/160/2016 z dnia 27 października 2016 roku zarządza się co następuje:

§1.
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§3.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) mają prawo do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (59kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 listopada 2016, 08:18:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 553