Zarządzenie nr 140/2016Burmistrza Lubniewicz dnia 31 października 2016w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora „Lubiąż” w Lubniewicach

Zarządzenie nr 140/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 października 2016


w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora „Lubiąż” w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 raz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ustawy o samorządzie  gminnym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm), art. 7. Ust. 8 ustawy rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985, (Dz. U. Z 2015 r. poz.  652) zarządzam, co następuje,

§1
1. Udostępnia się jezioro „Lubiąż” w Lubniewicach do wędkowania na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem amatorskiego połowu ryb obowiązującym na jeziorze „Lubiąż”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprzedaż zezwoleń na amatorski  połów ryb prowadzona będzie w następujących punktach:

a) Kasa Urzędu Miejskiego Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51, tel. 95 755 70 52;
b) Restauracja „XENIA” Lubniewice, Plac Wolności 8, Tel. 95 755 81 44;
c) Strażnik SSR Robert Buczkowski tel. kom. 724870241;
d) Centrum Wypoczynkowo – Konferencyjne „STILON”, Lubniewice, ul. Świerczewskiego 18, tel. 95 755 75 87;
e) Ośrodek Wypoczynkowy „ZIELONY CYPEL”, Lubniewice, ul. Leśna 1,
tel. 512 899 663;
f) Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „LUBSOL” Lubniewice, tel. 95 755  25 75;   
g) PHU „NIKOLA”, Lubniewice, Plac Kasztanowy 2, 507103 193;
h) Bar Złota Rybka, Lubniewice, ul. Jana Pawła II 48, 95 755 80 24
i) Robert Milko  Z.P.U.H. „ROMIS” Lubniewic , ul. Świerczewskiego 6, 69-210 Lubniewice , tel. 507548419
j) Ośrodek Kwieciste Wzgórze, ul. Leśna 1, 69-210 Lubniewice, tel. 792 075 658

Osoby prowadzące sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb zobowiązane są do zaznajomienia nabywających zezwolenie z niniejszym zarządzeniem i załącznikiem do niego zawartym.

§2
1. Na jeziorze „Lubiąż” dzierżawionym od RZGW Poznań, obowiązują następujące opłaty za amatorski połów ryb (podane kwoty zawierają podatek VAT 23%):
           a) cały rok:
                                   z brzegu         -  111,00 zł                 
                                   z łodzi            -  209,00 zł                                   
           b) 1 miesiąc:
                                   z brzegu         -    80,00 zł                
                                   z łodzi            -  111,00 zł                             
           c) 2 tygodnie:
                                   z brzegu         -    62,00 zł                
                                   z łodzi            -    80,00 zł                
           d) 1 tydzień:
                                   z brzegu         -    49,00 zł                            
                                   z łodzi            -    62,00 zł                            
           e) 3 dni:
                                   z brzegu         -    43,00 zł                
                                   z łodzi            -    55,00 zł                            
            f) 1 dzień:
                                   z brzegu         -    31,00 zł                
                                   z łodzi            -    43,00 zł                
 
2. Wprowadza się  następującą dodatkową opłatę za stosowanie metody wędkowania tzw. „trollingu” (podane kwoty zawierają podatek VAT 23%):
a) trolling jednodniowy         –   62 zł
b) trolling tygodniowy           – 111 zł
c) trolling miesięczny           – 185 zł
d) trolling trzymiesięczny      – 246 zł
3. Połów pod lodem mieści się w opłacie zasadniczej.
4. Wniesienie opłaty za połów z jednostki pływającej[1] za dany okres połowu upoważnia do wędkowania w nocy z brzegu w tym czasie bez dodatkowej opłaty.
5. Zezwolenie na wędkowanie ważne jest wyłącznie z kartą wędkarską, a osoby łowiące powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu jej potwierdzenia.
6. Z opłaty zwolnieni są mieszkańcy Gminy Lubniewice, którzy ukończyli 65 lat oraz mieszkańcy Gminy Lubniewice posiadający orzeczenie lekarskie o I gr. inwalidzkiej.
7. Młodzież ucząca się korzysta z 50 % zniżki.
8. Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu Gorzów Wlkp., z roczną składką na dany rok bieżący, łowią w ramach porozumienia stron.
9. Osoby szczególnie zaangażowane w pracae na rzecz Miasta i Gminy Lubniewice i związane z gospodarką na jeziorze mogą otrzymać darmowe zezwolenie uprawniające ich do amatorskiego połowu ryb. Zezwolenia takie wydaje Burmistrz Lubniewic.
10. Połów z jednostek pływających dozwolony jest przez cały rok kalendarzowy.
11. Do kontroli na jeziorze „Lubiąż” upoważnieni są:
a) Policja;
b) Państwowa Straż Rybacka;
c) Społeczna Straż Rybacka.
12. Naruszenie zasad amatorskiego połowu ryb określonych w niniejszym zarządzeniu oraz regulaminie jeziora „Lubiąż” pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub zatrzymanie zezwolenia bez możliwości odszkodowania.
 
§ 3
„Organizacja zawodów wędkarskich”
1. Na jeziorze Lubiąż organizowane są zawody wędkarskie, których organizatorem może być gmina Lubniewice oraz każdy, kto spełni warunki określone w zarządzeniu.
2. Podmiot, który chce zorganizować zawody, powinien minimum na 30 dni przed datą wydarzenia złożyć do gminy Lubniewice wniosek z prośbą o wyrażenie zgody na organizację imprezy.
3. We wniosku należy określić: datę zawodów, dane organizatora, charakter wydarzenia, informację o planowanej liczbie uczestników, harmonogram wydarzenia oraz regulamin zawodów.
4. Regulamin zawodów powinien uwzględniać przepisy regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż.
5. Zarządzający akwenem po rozpatrzeniu wniosku podejmuje decyzję o udzieleniu zgody na przeprowadzenie zawodów.
6. Zarządzający akwenem najpóźniej dwa tygodnie przed planowanymi zawodami wędkarskimi informuje o wyłączeniu jeziora Lubiąż z użytkowania.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.  

§ 5
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Lubniewic Nr 89/2015 z dnia 30 grudni a 2015 roku w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach oraz Zarządzenie Burmistrza Lubniewic nr 128/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Lubniewic.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

[1] Jednostka pływająca zarejestrowana do amatorskiego połowu ryb – zapisy ustawy o żegludze śródlądowej.
 


Załącznik nr 1 do zarządzenia - Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż (67kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 listopada 2016, 15:32:15)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (23 stycznia 2018, 10:47:41)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1924