Zarządzenie nr 137/2016Burmistrza Lubniewicz dnia 13 października 2016w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 137/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 13 października 2016


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), oraz § 11 ust. 2 pkt 1,3 Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 24.931,52 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
      - zwiększa się  dochody bieżące o kwotę 24.931,52 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 24.931,52 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
        - zwiększa się wydatki bieżące  o kwotę 34.526,52 zł,
        - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 9.595,00 zł

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.348.282,17 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 12.870.718,16 zł,
2) dochody majątkowe 477.564,01 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.940.782,17 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 12.173.059,66 zł,
2) wydatki majątkowe-2.767.722,51 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) plik

Załącznik nr 2 do zarządzenia (18kB) plik
            

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 listopada 2016, 10:34:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 506