Zarządzenie nr 131/2016Burmistrza Lubniewicz dnia 5 września 2016w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 131/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 września 2016


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1774)oraz uchwały nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny i uchwały nr XVIII/151/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Lubniewicach zarządza się,  co następuje:

§1.
1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Lokal mieszkalny sprzedawany jest z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy. 

§2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice przez okres 21dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§3.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) mają prawo do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (38kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 września 2016, 15:34:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535