Zarządzenie nr 9/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 28 lutego 2011w sprawie określenia stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 9/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 lutego 2011


w sprawie określenia stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z 2001 r. z pózn.zmianami.) oraz Uchwały nr II/12/2006 Rady Miejskiej w  Lubniewicach      z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i  Gminy Lubniewice na lata 2007-2011
 
zarządzam. co następuje:
 
§ 1
Ustalam stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz czynniki podwyższające lub obniżające ich wartość użytkową stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zobowiązuję zarządców budynków do zawiadomienia w formie pisemnej najemców lokali    o nowej wysokości czynszu nie później niż przed wejściem w życie niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
 
§ 4
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Lubniewic Nr 90/2009 z dnia 14 grudnia  2009 r. w sprawie: określenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
 
§ 5
Zarządzenie podlega publikacji przez rozplakatowanie na terenie Gminy Lubniewice.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia  2011 r.
 

Załącznik do zarządzenia (37kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (17 stycznia 2012, 12:24:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1599