Zarządzenie nr 91/2015Burmistrza Lubniewicz dnia 31 grudnia 2015w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2015-2024

Zarządzenie nr 91/2015
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 grudnia 2015


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2015-2024

Na podstawie  art.  226, 227, 229, 232  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1. 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2015-2024 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,  przychody i rozchody budżetu, kwotę  długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (132kB) plik

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (13 stycznia 2016, 13:23:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 697