Zarządzenie nr 87/2015Burmistrza Lubniewicz dnia 29 grudnia 2015w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 87/2015
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 roku, poz. 782)oraz uchwał o nr XI/80/2015 i XI/81/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 roku zarządza się, co następuje:

§1.
1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokale wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Lokale mieszkalne sprzedawane są z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy. 

§2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice przez okres 21dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§3.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782) mają prawo do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (71kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2015, 14:29:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 617