Zarządzenie nr 88/2015Burmistrza Lubniewicz dnia 29 grudnia 2015w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Gminy Lubniewice

Zarządzenie nr 88/2015
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art.13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 40 ust. 2a, art. 67 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ) oraz uchwały nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. zarządza się co następuje:

§1.
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego  nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wymienione nieruchomości nie posiadają możliwości pełnienia samodzielnej funkcji w kontekście zabudowy i dlatego uzasadnione jest zbycie ich w przetargu ustnym ograniczonym właścicielom nieruchomości sąsiednich, przylegających do rzeczonych działek.

§2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice  przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§3.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782)  mają prawo do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (130kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (30 grudnia 2015, 14:52:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 763