Zarządzenie nr 89/2015Burmistrza Lubniewicz dnia 30 grudnia 2015w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora „Lubiąż” w Lubniewicach

Zarządzenie nr 89/2015
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora „Lubiąż” w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 raz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ustawy o samorządzie  gminnym ( Dz. U. Z 2013 r. poz.  594, z późniejszymi zmianami), art. 7. Ust. 8 ustawy rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985, (Dz. U. Z 2015 r. poz.  652) zarządzam, co następuje,

§1
1. Udostępnia się jezioro „Lubiąż” w Lubniewicach do wędkowania na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem amatorskiego połowu ryb obowiązującym na jeziorze „Lubiąż”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprzedaż zezwoleń na amatorski  połów ryb prowadzona będzie w następujących punktach:
a) Kasa Urzędu Miejskiego Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51, tel. 95 755 70 52;
b) Kasa Zakładu Gospodarki Komunalnej Lubniewice, ul. Strzelecka 20, tel. 95 755 76 21;
c) Restauracja „XENIA” Lubniewice, Plac Wolności 8, Tel. 95 755 81 44;
d) Strażnik rybacki Robert Buczkowski Lubniewice, tel. kom. 724870241;
e) Centrum Wypoczynkowo – Konferencyjne „STILON”, Lubniewice, ul. Świerczewskiego 18, tel. 95 755 75 87;
f) Ośrodek Wypoczynkowy „ZIELONY CYPEL”, Lubniewice, ul. Leśna 1, tel. kom. 512 899 663;
g) Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „LUBSOL” (dawny „Exploris”), Lubniewice, tel. 95 755 25 75;   
h) PHU „NIKOLA”, Lubniewice, Plac Kasztanowy 2, 507103 193;
i) Bar Złota Rybka, Lubniewice, ul. Jana Pawła II 48, 95 755 80 24
Osoby prowadzące sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb zobowiązane są do zaznajomienia nabywających zezwolenie z niniejszym zarządzeniem i załącznikiem do niego zawartym.

§2
1. Na jeziorze „Lubiąż” dzierżawionym od RZGW Poznań, obowiązują następujące opłaty za amatorski połów ryb (podane kwoty zawierają podatek VAT 23%):
           a) cały rok:
                              z brzegu                 - 111,00 zł                 
                              z łodzi                    - 209,00 zł                                   
           b) 1 miesiąc:
                               z brzegu                 - 80,00 zł                  
                               z łodzi                    - 111,00 zł                         
           c) 2 tygodnie:
                              z brzegu                  - 62,00 zł                  
                              z łodzi                     - 80,00 zł                 
           d) 1 tydzień:
                              z brzegu                  - 49,00 zł                             
                              z łodzi                     - 62,00 zł                            
           e) 3 dni :
                              z brzegu                  - 43,00 zł                 
                              z łodzi                     - 55,00 zł                            
        
 
e) 1 dzień:
                               z brzegu                 - 31,00 zł                 
                               z łodzi                    - 43,00 zł                
  
2. Wprowadza się  następującą dodatkową opłatę za stosowanie metody wędkowania tzw. „trollingu” (podane kwoty zawierają podatek VAT 23%):
trolling 1 dniowy           – 62 zł
trolling tygodniowy        – 111 zł
trolling miesięczny        – 185 zł
trolling 3 miesięczny     – 246 zł
3. Połów pod lodem mieści się w opłacie zasadniczej.
4. Wniesienie opłaty za połów z jednostki pływającej[1] za dany okres połowu upoważnia do wędkowania w nocy z brzegu w tym czasie bez dodatkowej opłaty.
5. Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską.
6. Z opłaty zwolnieni są mieszkańcy Gminy Lubniewice, którzy ukończyli 65 lat oraz mieszkańcy Gminy Lubniewice posiadający orzeczenie lekarskie o I gr. inwalidzkiej.
7. Zezwoleniem na wędkowanie jest dowód wpłaty zgodny z obowiązującym cennikiem opłat.
8. Młodzież ucząca się korzysta z 50 % zniżki.
9. Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu Gorzów Wlkp., z roczną składką na dany rok bieżący, łowią w ramach porozumienia stron.
10.  Osoby szczególnie zaangażowane w pracach na rzecz Miasta i Gminy Lubniewice
i związane z gospodarką na jeziorze mogą otrzymać darmowe zezwolenie uprawniające ich do amatorskiego połowu ryb. Zezwolenia takie wydaje Burmistrz Lubniewic.
11. Osoby łowiące powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu jej potwierdzenia.
12. Połów z jednostek pływających dozwolony jest przez cały rok kalendarzowy.
13. Do kontroli na jeziorze „Lubiąż” upoważnieni są:
a) Policja;
b) Państwowa Straż Rybacka;
c)dodatkowo kontrolę może przeprowadzić przedstawiciel Społecznej Straży Rybackiej oraz Straży Leśnej;
14. Naruszenie zasad amatorskiego połowu ryb określonych w niniejszym zarządzeniu oraz regulaminie jeziora „Lubiąż” pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub zatrzymanie zezwolenia bez możliwości odszkodowania.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 4
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Lubniewic Nr 25/2015 z dnia 9 marca 2015 roku.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

[1] Jednostka pływająca zarejestrowana do amatorskiego połowu ryb – zapisy ustawy o żegludze śródlądowej.

 

Regulamin amatorskiego połowu ryb na Jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice (162kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (30 grudnia 2015, 14:47:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1062