Zarządzenie nr 86/2015Burmistrza Lubniewicz dnia 18 grudnia 2015w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie: 1. KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI 2. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Zarządzenie nr 86/2015
Burmistrza Lubniewic
z dnia 18 grudnia 2015


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie: 1. KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI 2. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Na podstawie uchwały nr RXXXII/273/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok oraz w związku z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1) KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2016 ROKU
2) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2016 ROKU
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rozdziale VI § 8 Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
3.  Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.
Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji, na dofinansowanie ich realizacji.
 
§ 3.
Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.lubniewice.pl, jak również wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.  
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (2004kB) pdf

Wzór oferty (362kB) pdf

Wzór umowy (327kB) pdf

Wzór sprawozdania (332kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 grudnia 2015, 14:25:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 842