Zarządzenie nr 84/2015Burmistrza Lubniewicz dnia 30 listopada 2015w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 84/2015
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 listopada 2015


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2015r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 17.015,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
      - zmniejsza się  dochody bieżące  o kwotę 17.015,00 zł,
 
§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 17.015,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
        - zmniejsza się wydatki bieżące  o kwotę 17.515,00 zł,
       -  zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500,00 zł
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 14.350.017,76 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 12.628.683,08 zł,
2) dochody majątkowe - 1.721.334,68 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 13.961.145,76 zł, w tym:
1)  wydatki bieżące – 11.612.274,92 zł,
2) wydatki majątkowe- 2.348.870,84 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków  bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              


Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) plik

Załącznik nr 2 do zarządzenia (9kB) plik

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (8 grudnia 2015, 14:36:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775